معرفی سيستم تروما

سیستم تروما یک تلاش هماهنگ و سازمان یافته در یک منطقه جغرافیایی تعریف شده می باشد که طیف گسترده ای از مراقبت ها را برای همه بیماران مجروح ارائه می دهد وبا سیستم بهداشت و درمان عمومی محلی هماهنگ است. از آنجاییکه صدمات در طیف گسترده ای رخ می دهد، یک سیستم تروما باید سطوح مناسبی از مراقبت ها را برای هر نوع صدمه فراهم آورد.
ارزش واقعی یک سیستم تروما از انتقال بی نقص بین هر مرحله از مراقبت ها و هماهنگی منابع موجود برای بهبود بیمار نتیجه می شود. موفقیت یک سیستم تروما وابسته به حمایت سیاستگزاران کلان کشور است.
سیستم های تروما با بومی سازی موجب استفاده کارآمد از منابع مراقبت های بهداشتی می شوند. سیستم های تروما براساس نیازهای منحصر به فرد جمعیت از جمله روستایی، درون شهری، شهری و كشوري بنا می شوند. در سیستم تروما ارائه خدمات مراقبتی تروما در سطوح مختلف پیشگیری از وقوع آسیب تا ارائه مراقبتهای پیش بیمارستانی، بیمارستانی و توانبخشی برای افراد آسیب دیده میسر می شود. این سیستم از طریق فرآیندهای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل مستمر، اثربخشی خود را مکررا به منصه ظهور خواهد رساند.سیستم های تروما پیشگیری از صدمات را در زمینه بهداشت و سلامت جامعه مورد تاکید قرار می دهند. نهایتا"، توسعه سیستم تروما در سراسر کشور، مراقبت های موثر و بی نقص با قابلیت گسترش نیازهای پزشکی در هنگام رویارویی با فاجعه انسانی یا طبیعی را فراهم خواهد نمود.