مراقبت­های پس­ بیمارستانی یک گام اساسی در بازگشت شخص مجروح به زندگی و نیز ارتقای کیفیت زندگی وی می باشد.