چشم انداز سیستم تروما

      کمک به افراد در همه سنین برای افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی

     حذف ناهماهنگیهای بخش سلامت جامعه