تمرکز اصلی سیستم­های تروما در آینده پیشگیری از آسیب­ خواهد بود زیرا که بیشترین پتانسیل برای کاهش بار مالی مراقبت تروما، و همچنین مرگ و میر و شیوع معلولیت ها را خواهد داشت.