مراقبت­های پیش­ بیمارستانی و در دسترس بودن آن، رکن مهم یک سیستم تروما می­باشد و به عنوان شروع هر چه زودتر مراقبت جهت بیماران ترومایی در صحنه حادثه تعریف می شود. مراقبت های پيش بيمارستاني شامل مراقبتهاي مرتبط با مصدوم است كه از محل وقوع حادثه آغاز گرديده و در اورژانس بيمارستان خاتمه می یابد. برخي از مطالعات اين خدمات را تا زمان ترخيص بيماران از بیمارستان می دانند. مراقبت ترومای پیش بیمارستانی شامل: ارائه دهندگان مراقبت ترومای پیش بیمارستانی، سیستم های اطلاعاتی تروما، امکانات انتقال مصدومین و سیستم های ارتباطی می باشد.